نقشه موسوی هرمزگان

نقشه سوله با مشخصات:

ارتفاع: 6 متر

دهانه: 20 متر

طول: 30 متر

 

کارفرما: جناب آقای موسوی

طراحی: مهندس مونا سلیمانی

محل اجرا: استان هرمزگان – شهر میناب