محاسبه آنلاین هزینه اجرای فنداسیون سوله

لطفا از طریق فرم زیر و با وارد کردن مقادیر هزینه اجرای فنداسیون سوله خود را محاسبه نمایید

هزینه اجرای فنداسیون شامل

خط کشی و گونیا زنی، بتن مگر، قالب بندی، آرماتوربندی، تنظیم صفحه ستون و بتن ریزی می باشد.

هزینه اعلام شده با 15 درصد تلرانس و بسته به  شرایط متغیر می باشد.

قیمت میلگرد 20000 تومان و قیمت بتن 1200000 تومان در نظر گرفته شده است.

مقاومت خاک برابر 5 و  عرض و ارتفاع فنداسیون 50 سانتی متر می باشد.

بتن با عیار 350 در نظر گرفته شده است

میلگرد مصرفی از نوع A3 می باشد.

نقشه فنداسیون

از لینک های زیر بازدید نمایید.