سردخانه 3000تنی فلاح نژاد در مرودشت شیراز

سردخانه

ساخت سردخانه