سردخانه 3000تنی بهرام ،اردبیل

سردخانه دومداره واقع در اردبیل ، کلخوران شیخ ،جاده انزاب

طراح و مجری :پارس سوله

سردخانه بهرام در اردبیلسردخانه ۳۵۰۰تنی بهرام