محاسبه آنلاین هزینه اجرای فنداسیون سوله

لطفا از طریق فرم زیر و با وارد کردن مقادیر هزینه اجرای فنداسیون سوله خود را محاسبه نمایید

هزینه اجرای فنداسیون شامل

خط کشی و گونیا زنی، بتن مگر، قالب بندی، آرماتوربندی، تنظیم صفحه ستون و بتن ریزی می باشد.

هزینه اعلام شده با 15 درصد تلرانس و بسته به  شرایط متغیر می باشد.

قیمت آهن 5000 تومان و قیمت بتن 280000 تومان در نظر گرفته شده است.

مقاومت خاک برابر 5 و ارتفاع فنداسیون 50 سانتی متر می باشد.

بتن با عیار 350 در نظر گرفته شده است

میلگرد مصرفی از نوع A3 می باشد.

از لینک های زیر بازدید نمایید.